2022 – Care sunt responsabilitățile și beneficiile unui profesor diriginte în România?

Rolul unui diriginte este acela de a îi forma pe elevi, de a îi îndruma spre succes, de a îi ajuta să înțeleagă importanta educației. Acesta trebuie să le fie mereu aproape elevilor săi, să îi încurajeze să fie pe zi ce trece mai buni, dar și să le atragă atenția atunci când greșesc.

Ora de dirigenție nu este neapărat o oră normală de disciplină, în care profesorul vorbește, iar elevul ia notițe. În această oră alocată fiecărei clase, dirigintele trebuie să discute deschis cu elevii despre probleme apărute în colectiv, despre notele pe care le-au primit în ultima perioada, despre disciplinele care le cauzează probleme și motivele care duc acolo, despre pregătirea necesară fiecăruia elev în parte pentru o anumită disciplină, un test sau un examen important.

Diriginții primesc bani în plus

Cadrele care îndeplinesc activitatea de diriginte, învățător, educator, institutor și profesorii pentru învățământul preșcolar și primar beneficiază de o indemnizație de 10% aplicată salariului de bază aflat în plată în prezent, potrivit Ordinului de Ministru 3.993 semnat în 16 iunie 2021, de ministrul Sorin Cîmpeanu.

Potrivit ROFUIP, profesorul diriginte are următoarele atribuții:

 • Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învăţământul gimnazial,liceal, profesional şi postliceal.
 • (2) Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte la o singură formaţiune de studiu.
 • (3) În cazul învăţământului primar, atribuţiile dirigintelui revin învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar.
 • Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie.
 • La numirea profesorilor diriginți se are în vedere, în măsura posibilităților, principiul continuității, astfel încât clasa să aibă același diriginte pe parcursul unui nivel de învățământ.
 • De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puţin o jumătate din norma didactică în unitatea de învăţământ şi care predă la clasa respectivă.
 • Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa postului cadrului didactic.
 • Profesorul diriginte realizează anual, planificarea activităţilor conform proiectului de dezvoltare instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează. Planificarea se avizează de către directorul unităţii de învăţământ.
 • Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională sunt obligatorii și sunt desfășurate de profesorul diriginte astfel:
  • în cadrul orelor din aria curriculară consiliere și orientare;
  • în afara orelor de curs, în situația în care în planul cadru nu este prevăzută ora de consiliere și orientare. În această situație, dirigintele stabilește, consultând colectivul de elevi, un interval orar în care se vor desfășura activitățile de suport educational, consiliere și orientare profesională, care va fi adus la cunoștință elevilor, părinților și celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activități se realizează cu aprobarea directorului unității de învățământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezență.
 • Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei. Activităţile se referă la:
  • teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza programelor şcolare în vigoare elaborate pentru aria curriculară
 • „Consiliere şi orientare”;
  • teme de educaţie în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, precum şi în baza parteneriatelor încheiate de Ministerul Educației și Cercetării cu alte ministere, instituţii şi organizaţii. Profesorul diriginte desfăşoară activităţi educative extraşcolare, pe care le stabileşte după consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul de elevi. Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții sau reprezentanții legali, profesorul diriginte stabilește, în acord cu acestia, lunar, o întâlnire pentru prezentarea situației școlare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau comportamentale specifice ale acestora.În situații obiective cum ar fi: calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, aceste întâlniri se pot desfășura online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferință.
 • Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii sau reprezentanții legali de la fiecare formaţiune de studiu, se comunică elevilor şi părinţilor sau reprezentanților legali ai acestora şi se afişează la avizier sau pe site-ul unitații de învățământ.
 • Întâlnirea cu părinții sau reprezentanții legali se recomandă a fi individuală, în conformitate cu o programare stabilită în prealabil. La această întâlnire, la solicitarea părintelui/reprezentantului legal sau a dirigintelui, poate participa și elevul.

Activități specifice

 • completează catalogul clasei cu datele de identificare școlară ale elevilor (nume, inițiala tatălui, prenume, număr matricol);
 • motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
 • propune în cadrul consiliului clasei și în consiliul profesoral, nota la purtare a fiecărui elev, în conformitate cu reglementările prezentului Regulament;
 • aduce la cunoștința Consiliului Profesoral, pentru aprobare, sancțiunile elevilor propuse de către Consiliul clasei, precum și propunerea de ridicare a sancțiunilor privind scăderea notei la purtare;
 • pune în aplicare sancțiunile elevilor decise de Consiliul profesoral în conformitate cu prezentul Regulament și statutul elevului;
 • încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în catalog şi în carnetul de elev;
 • realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora;
 • propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează completarea portofoliului educaţional al elevilor;
 • întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei;

 

 

Sursă foto – pixabay.com